ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

English

ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਸਵੇਰੇ 7:00 am ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 am ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੁਨਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕਾ ਬੈਠੋ। ਚੁਣਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਐਂਟਰਸ 2 ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਗ (ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।

ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:
ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
  2. ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  3. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ।
  5. ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
  6. ਲੰਬੇ ਨੋਟ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  7. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਜੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ।

ਜੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵੇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ।

ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ:

  1. ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਾੜੀ ਨਾ ਬਜਾਓ ਜੀ।
  2. ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਨਿਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।