ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – PETALUMA

ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 27 ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 28, 2022

ਰੋਗਰਾਮ
 ਗੇਟ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:6:00 am
 ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:6:30 am
 ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:8:45 am
 ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:9:30 am
 ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:11:00 am
 ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:1:30 pm

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੇਟਾਲੂਮਾ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ: AK, AR, AZ, CA, CO, HI, ID, KS, MO, MT, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਟਵਿੱਲ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਸੀ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾਓ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੇਟਾਲੂਮਾ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ – ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9:30 am ਵਜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:00 am ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 am ਵਜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਂਟ੍ਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰੈਂਡਮ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ – ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:45 am ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ।

ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ – ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈਡ ਫੋਨੇਸ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ – ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਸਵੇਰੇ 7:00 am ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 am ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੁਨਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਚੁਣਾਓ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕਾ ਬੈਠੋ। ਚੁਣਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:
ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  1. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
  2. ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  3. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ।
  5. ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
  6. ਲੰਬੇ ਨੋਟ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
  7. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਜੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ।

ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ:

  1. ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਾੜੀ ਨਾ ਬਜਾਓ ਜੀ।
  2. ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਨਿਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।

ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ – ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੇਜਰ, ਕੈਮਰਾ, ਦੂਰਬੀਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਪੋਇੰਟਰ, ਐੱਮ ਪੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੋਡ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ / ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਏਰੀਆ (ਹਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ) ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ।

ਤਸਵੀਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਨਾਂ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਪਰਸ (6"x9" ਤੋਂ ਬੜੇ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ – ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਸ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ – ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਯੋਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ – ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖੋ।

ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ – 10 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ – ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ਼ (drop off) ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਾਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਪੇਜ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ।

ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ – ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਓਹਾਰ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ।

ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇੱਤਰ, ਧੂਮ੍ਰਪਣ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ – ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਤਿਸੰਗ ਹਾਲ ਤਕ ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਹਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜਗਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ, ਦਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਿਗਰੈੱਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।